Patiëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie betekent zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de patiënt. Dit kan gaan over het aanbieden van een luisterend oor en informatief zijn waar nodig, tot zelfs het mee laten regisseren van zijn zorgtraject. Als we momenteel nog niet voldoen aan de wensen van de patiënt, dan is het onze taak om in dialoog te gaan. Zo komen we tot iets wat zo dicht mogelijk aanleunt bij patiëntenparticipatie of, zoals we het zelf graag noemen, ‘persoonsgerichte zorg’. We gebruiken hier ook bewust het woord ‘traject’, want zorgen voor de patiënt beperkt zich niet tot de eigenlijke opname in het ziekenhuis. Ook het vooraf informeren en van bij het begin van de opname rekening houden met het ontslag is even belangrijk.

Op verschillende diensten in ons ziekenhuis lopen al initiatieven om het traject van de patiënt zo aangenaam en persoonsgericht mogelijk te maken:

  • Op onze revalidatieafdeling werken we met een ‘patiëntenbord’. Dit bord hangt op de patiëntenkamer en is ‘het’ communicatiemiddel bij uitstek waarbij het regisseren zichtbaar is gemaakt. Multidisciplinaire teams leggen – in samenspraak met de patiënt – doelstellingen vast.
  • Infosessies rond heup- en knieprotheses en andere pathologiëen
  • Parkinsonrevalidatie, waarbij de partners nauw betrokken worden
  • Koepel verslavingszorg
  • Beoordelen van fysieke toegankelijkheid door een revalidatiepatiënt bij onder andere nieuwbouwprojecten
  • Inzetten van ervaringsdeskundigen mantelzorg voor de mantelzorgers van chronisch zieke patiënten

Daarnaast houden we uiteraard ook patiëntenbevragingen. We analyseren de resultaten en feedback nauwgezet, zodat we maatregelen kunnen nemen om het zorgtraject van de patiënt te optimaliseren. Onze visie en de wettelijke bepalingen mogen we hierbij echter niet uit het oog verliezen. Het is daarom niet steeds mogelijk om bij elke opportuniteit de hoogste vorm van betrokkenheid te garanderen of patiënten mee te laten regisseren. We spreken hier dan ook over een situationeel proces. 

Ziekenhuis Geel is klaar om een verder beleid en strategie te ontwikkelen rond patiëntenparticipatie.          Nu de Algemene Vergadering werd uitgebreid met een reeks stakeholders in het zorglandschap (huisartsen, WZC, CAW, thuisverpleging,…) kan zij haar rol verbreden als plek van reële patiëntenparticipatie. De verschillende stakeholders zijn de stem van de patiënt en vormen een platform waaruit aanbevelingen komen die bruikbaar zijn om het ziekenhuisbeleid meer op patiëntenmaat te organiseren. Over de volgende thema’s wordt momenteel debat gevoerd: verwachtingen van de patiënt rond persoonsgerichte zorg, ervaringen van de patiënt met het urgent traject in ons ziekenhuis, de zorg voor 70+ en hoe te komen tot een ‘senior friendly’ omgeving.

Ziekenhuis Geel ambieert een echt ziekenhuis van mensen te zijn, waar al die mensen (experten, patiënten, verzorgers,…) elkaar ontmoeten en samenkomen als gelijken, maar met respect voor ieders expertise. Zo werken we samen aan “de gezondheid” van de Kempense regio.