Kwaliteit en veiligheid via een accreditatietraject

Eind 2012 engageerde het ziekenhuis zich tot het opstarten van een ziekenhuisbreed accreditatietraject. Het doel van dat traject is het continu verbeteren en borgen van de zorgkwaliteit. Daarmee benadrukt het ziekenhuis dat de kwaliteit van zorg voor de patiënt een topprioriteit is. Bovendien leggen we zo op een transparante manier verantwoording af aan onze patiënten en partners.

Van 7 tot 10 november 2017 toetste Qualicor Europe via een externe audit of het ziekenhuis voldoet aan +/- 2150 internationale kwaliteitscriteria voor excellente zorg.

Naar aanleiding van deze externe audit, uitgevoerd door Qualicor Europe, kreeg het ziekenhuis in december 2017 de mededeling dat in het ziekenhuis sterke fundamenten aanwezig waren in de uitbouw van het kwaliteitssysteem, maar er waren ook nog een aantal aandachtspunten die verder verfijnd en geborgd dienden te worden.

Deze aandachtspunten werden in september 2018 opnieuw getoetst en in november 2018 werd door Qualicor Europe, met complimenten van de auditoren, meegedeeld dat het ziekenhuis op alle uitdagingen een 100% score behaald heeft.

Met dit resultaat zet het ziekenhuis haar slogan “wij zorgen voor u” extra kracht bij.

Het behalen van dit kwaliteitslabel is geen eindpunt. In 2023 staat er een nieuwe externe audit op de planning. Ondertussen voorziet het ziekenhuis zelf continue interne toetsingen en procesverbeteringen om het behaalde kwaliteitsniveau nog verder te verhogen. Dit past binnen een bredere strategie om de zorg, de service én de ervaring die het Ziekenhuis Geel aan haar patiënten kan bieden, op topniveau te houden en te laten mee-evolueren met de verwachtingen die de patiënt ons stelt.