Ziekenhuis Geel start “patiëntenraad” en zet volgende stap in Patiëntparticipatie

15/02/2021

Ziekenhuis Geel wil nóg meer de inbreng van de patiënt en de maatschappij waarin ze functioneert. Nadat de Algemene Vergadering van het ziekenhuis werd uitgebreid met een reeks stakeholders in het zorglandschap (huisarts, WZC, CAW, thuisverpleging,…), zal het Ziekenhuis Geel ook de rol van de Algemene Vergadering verbreden als een plek van reële patiëntparticipatie.

De AV moet daarbij een platform worden van waaruit aanbevelingen komen dewelke bruikbaar zijn om het ziekenhuisbeleid meer op patiëntenmaat te organiseren. Het is dus niet de bedoeling dat de AV plots beleid zal “maken”. Het is evenmin de bedoeling om de AV in de plaats van ELZ, zorgraden of andere overlegcomités te laten treden. Het is de bedoeling om vanuit concrete patiëntervaringen “opportuniteiten” te signaleren om de bestaande werking van het ziekenhuis bij te sturen.

 

Wat is de concrete idee?

De Algemene Vergadering zal in de toekomst uit 2 delen bestaan. Een eerste reeks formele en wettelijk vastgelegde taken zoals goedkeuring van statutenwijziging, goedkeuring van begrotingen of aanstellen van bestuurders. Daarnaast krijgt ze nu ook een rol als platform voor patiënt-dialoog. Daarbij worden verschillende groepen samen gebracht:

  • Patiëntvertegenwoordigers: een rol opgenomen door (verkozen) OCMW- en gemeenteraadsleden. Gemandateerde van inwoners/patiënten met een bijzondere interesse in zorg en ziekenhuizen. Dit maakt de grootste groep uit (circa 80% van de deelnemers).
  • Zorgpartners: verschillende leden van de AV werden specifiek voor hun rol binnen andere zorgsectoren opgenomen (geestelijke gezondheidszorg, ELZ, nulde lijn, huisartsen, WZC,…).
  • Ziekenhuis: heeft de rol van moderator om dialoog te ontwikkelen, het debat voor te bereiden door het aanleveren van een inhoudelijke context en vraagstelling. Daarnaast heeft zij een rol om de input om te vormen tot concrete beleidsaanbevelingen.

Bedoeling is dat de Algemene Vergadering een agenda van thema’s uitwerkt waarover een debat kan gevoerd worden en aanbevelingen vorm kunnen krijgen vanuit het standpunt van de patiënt. Een beperkte groep van AV-leden zal bepaalde thema’s voorbereiden op basis van hun eigen ervaringen en liefst ook met input van mensen uit hun brede omgeving.

Het ziekenhuis zal als moderator en verslaggever de conclusies samenbrengen in aanbevelingen. 12 tot 24 maanden na de uitgewerkte aanbevelingen wordt er feedback gegeven door het ziekenhuis betreffende wat er gebeurd is met de aanbevelingen.

Verkozenen en niet noodzakelijk experten uit alle delen van het maatschappelijk spectrum, uit verschillende beroepsgroepen, met verschillende leeftijden en maatschappelijke visies die samen hun inbreng geven over het ziekenhuisbeleid en werking vanuit het standpunt van de patiënt, dàt is wat patiëntparticipatie volgens ons zou moeten zijn!” aldus CEO Jan Flament.

Thema’s waarover zal gesproken worden zijn bijvoorbeeld verwachtingen van de patiënt betreffende patiëntparticipatie of ervaring van de patiënt met het urgent traject van ons ziekenhuis. Maar bijvoorbeeld ook de zorg voor 70+ en hoe te komen tot een ‘senior friendly’ omgeving.

Het is zeker niet de bedoeling ethische debatten te voeren. Doelstelling is te praten over de concrete patiëntervaring rond een bepaald thema vanuit het standpunt van de patiënt en niet de bedrijfsmatige-, beleidsmatige- of politieke visie daarop. Em. Professor dr. Wouters, voorzitter van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering vult aan: “Het is belangrijk dat we een kader van discussie aanbieden dewelke verder gaat dan enkel het ziekenhuis. Door de aanwezigheid van de voorzitter van de eerstelijnszone, iemand van de thuisverpleging, een directeur van een WZC en iemand van het CAW, trachten we het debat binnen het breder spectrum van gezondheidszorg te voeren.

Naast deze strategische patiëntenparticipatie op macroniveau, is er uiteraard ook participatie op een lager niveau. Dhr. Stijn Hendrickx, voormalig hoofdverpleegkundige en nu verantwoordelijk voor kwaliteit en patiëntparticipatie: “Patiëntenparticipatie is rekening houden met de wensen en behoeften van de patiënt in zijn of haar specifieke situatie. Dit begint bij luisteren en informeren tot het mee laten regisseren van het patiëntentraject. Fundamenteel daarbij is het aangaan van een dialoog om te komen tot patiëntenparticipatie of zoals ik het graag noem ‘persoonsgerichte zorg’.”

Op dit vlak werden de voorbije jaren al heel wat initiatieven gerealiseerd gericht op verschillende patiëntenpopulaties. Zo wordt op de revalidatieafdeling gewerkt met “het bord”.  Op iedere kamer hangt een bord waarop behandeling en welzijn van de patiënt voor de patiënt en zorgverstrekker zichtbaar wordt gemaakt. Het bord is hét communicatiemiddel bij uitstek waarbij ook de regie bij de patiënt kan gelegd worden. Een multidisciplinair team legt dan - in samenspraak met de patiënt - doelstellingen vast omtrent het behandeltraject.

Daarnaast werden de voorbije jaren nog initiatieven gestart zoals samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen voor parkinsonpatiënten, een ‘koepel verslavingszorg’ met voormalig patiënten, infosessies rond heup- en knieprotheses, betrekken van patiënten bij het ontwikkelen en evalueren van zorgpaden of zelfs bij de verbouwing van zorgafdelingen,…

Heel wat verwezenlijkingen en initiatieven op micro- en  mesoniveau plaatsen we nu binnen een meer globale aanpak en strategie waardoor de participatie breder en dieper moet worden. De kwaliteitsequipe van het ziekenhuis heeft specifiek de opdracht gekregen dit beleid mee te ontwikkelen omdat participatie voor het Ziekenhuis Geel essentieel is voor kwalitatieve zorg.

Ziekenhuis Geel ambieert een echt ziekenhuis van mensen te zijn. Waar al die mensen, experten, patiënten, verzorgers,… elkaar ontmoeten en samenkomen als gelijken doch met respect voor ieders expertise om aan “gezondheid” van de Kempense regio te werken.” concludeert Walter Claessens, directeur zorg.